Σελίδες

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2020

Οδηγίες για τις εγγραφές νηπίων και προνηπίων  για το Σχολικό έτος 2020 – 2021.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από   15 έως 30 Μαΐου 2020.
Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και  τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί  αυτά τα έτη, εφόσον η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
·         Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
·         Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
·         Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των  ενηλίκων συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα .
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Β.ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)
β) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας,
γ) Βεβαίωση Φοίτησης άλλου τέκνου από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής. (βλ. παρακάτω: Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)
ε) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1.  Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
2.  Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:
Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
1.    Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
2.    Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Πασχαλινά Αυγά

Τα πασχαλινά αυγά είναι μια ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση όλης της οικογένειας . Υπάρχουν πολλές ιδέες με άπειρες επεκτάσεις ανάλογα τη φαντασία , τη διάθεση και τα υλικά που διαθέτουμε. Ας δούμε μερικές ιδέες:
:
1.  Τα παραδοσιακά κόκκινα αυγά.

που μπορούμε να τα στολίσουμε με διάφορα υλικά μετά

ή να δέσουμε διάφορα φύλλα πριν τα βάψουμε,

ή με κηρομπογιές να φτιάξουμε σχέδια όπως πασχαλίτσες. Στα σημεία που ζωγραφίζουμε με μπογιά η βαφή δεν περνάει.

Με την τεχνική Ντεκουπάζ και σχέδια από χαρτοπετσέτες.


Τυλίγοντας λαστιχάκια ή κλωστές για να βγουν σχέδια.


Με χρώματα ζαχαροπλαστικής.

 Στολίζοντας με πλεκτά ή τούλι

 Με χρυσόσκονες , glitter

Και πολλές άλλες ιδέες που σίγουρα μπορείτε να σκεφτείτε μαζί με τα παιδάκια σας!
Καλό Πάσχα


Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Παγκόσμια ημέρα Παιδικού Βιβλίου2 Απριλίου,
σήμερα γιορτάζουν όλοι οι παραμυθάδες του κόσμου...
ο Αίσωπος, ο Άντερσεν, οι αδελφοί Γκριμ και άλλοι....
Γιορτάστε και εσείς...
διαβάστε βιβλία... σας ταξιδεύουν, σας ξεκουράζουν σας γνωρίζουν τον κόσμο....

Μερικές προτάσεις από εμάς:
και ας θυμηθούμε και ένα που είχαμε φτιάξει μαζί με τα παιδιά

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

e-twinning όλα ξεκινούν με μια τελεία!!!

Με αφορμή το παιδικό βιβλίο ( Ν. Κάντζου, Ζωγραφική ... όλα ξεκινούν με μια τελεία!, εκδόσεις Διάπλαση) οι μαθητές παρατηρούν, αναλύουν, ερμηνεύουν δυνατές οπτικές αναπαραστάσεις (έργα τέχνης) μέσω ρουτινών σκέψης της διδακτικής προσέγγισης του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking, http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking). Τα παιδιά μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες κατανοούν τις διαδρομές που κάνει ένας καλλιτέχνης μέσα από τα χρώματα, τις γραμμές, τα σχήματα για να φτάσει στη δημιουργία ενός έργου ζωγραφικής. Κρίσιμα στοιχεία με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές είναι:
- το περιεχόμενο των έργων τέχνης (θέμα) του καλλιτέχνη, περιγραφή των οπτικά τους στοιχείων και καταγραφή όσων απεικονίζουν.
- τα εικαστικά στοιχεία σύνθεσης (μορφή) που αποτελούν τα έργα τέχνης όπως: σημεία, γραμμές, σχήματα, χρώματα, κλπ.
- η έκφραση και η αιτιολόγηση απόψεων (νόημα) που αφορούν τα έργα τέχνης.


1η δραστηριότητα ομάδων "Ποια είναι η καλλιτέχνης Μυρτώ;": Οι ομάδες διαβάζουν το παιδικό βιβλίο ( Ν. Κάντζου, Ζωγραφική ... όλα ξεκινούν με μια τελεία!, εκδόσεις Διάπλαση) συζητούν το περιεχόμενο του. Στη συνέχεια, τα παιδιά κάθε σχολείου ζωγραφίζουν σε τετράπτυχα βιβλιαράκια ακορντεόν την ηρωίδα ζωγράφο του βιβλίου σε διάφορες σκηνές της ιστορίας τους . Ύστερα τα παιδιά τοποθετούν τα βιβλιαράκια τους στο πάτωμα δημιουργώντας διάφορα σχήματα στο χώρο, τα φωτογραφίζουν με φωτογραφική μηχανή, τάμπλετ ή κινητό και τα αναρτούν σε φάκελο στο twinspace του προγράμματος.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με την παρουσίαση των συντελεστών του βιβλίου, του ίδιου του βιβλίου και της ηρωίδας του, αντιστοιχήσαμε εικόνες , αναπαραστήσαμε με το σώμα μας εικόνες και πίνακες, φτιάξαμε τετράπτυχα βιβλιαράκια που προστάτευσαν με μια σπείρα το βιβλίο ...
 

ΔΡΑΣΕΙς ΜΕΤΑ lOCKDOWN

1. Η ΜΥΡΤΩ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ COVID 192. Η ΜΥΡΤΩ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ
3, Η ΜΥΡΤΩ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ". ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΗΝ.


4, Η ΜΥΡΤΩ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑΚάπως έτσι έληξε μια δράση που διακόπηκε βίαια και δεν είχε την προσχεδιασμένη της πρόβεια.  
Καλό καλοκαίρι !